Privacy verklaring Cooble B.V.  

Deze privacy verklaring geldt voor Cooble B.V.  

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers, kandidaten en werknemers. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je middels deze privacy verklaring inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan. 

Cooble B.V. is gevestigd aan de Peperstraat 1, 5211 KM te ‘s-Hertogenbosch en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Indien wij persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. 

Cooble B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Graag informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand benoemen wij per doelgroep (kandidaten, zakelijke relaties, bezoekers en werknemers) ons privacy beleid. 

Wij verzamelen de volgende gegevens van: 

Kandidaten: 

 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contact gegevens. 
 • Curriculum Vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft. Burgerservicenummer (alleen indien nodig!) 
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. 
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen. 


Cooble B.V. legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.
 

Zakelijke relaties: 

Onder zakelijke relaties van Cooble B.V. verstaan wij prospects, klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Zakelijke adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Functie 


Indien wij een wettelijke verplichting hebben zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.
 

Bezoekers: 

Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze vacature alert/nieuwsbrief: 

 • Voornaam, achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 


Werknemers:
 

Wij bewaren de volgende gegevens van onze medewerkers: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Kopie paspoort 
 • Burgerservicenummer 
 • Loonbelastingverklaring 
 • Bankrekeningnummer 


Ook bewaren wij overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
  

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Cooble B.V. verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen: 

 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten; 
 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk; 
 • Verzenden van onze vacature nieuwsbrieven en/of andere mailings; 
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 


Cooble B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Cooble B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Algemeen geldt voor kandidaten, zakelijke relaties en bezoekers: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend. 

De gegevens van onze werknemers bewaren wij maximaal twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Hierbij geldt wel als uitzondering de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Deze moeten wij vijf jaar bewaren vanwege de fiscale bewaarplicht. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Cooble B.V. deelt je persoonsgegevens met haar opdrachtgever(s) om voor jou de best passende baan te vinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij vergewissen ons er van dat onze opdrachtgevers jouw persoonsgegevens zullen behandelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Cooble B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@cooble.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. 

Cooble B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Cooble B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. 

Wij verplichten onze werknemers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze werknemers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jan Karel Sindorff, onze privacy officer via jankarel@cooble.nl. 

COOKIES 

Op de websites van Cooble B.V. maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 • Het analyseren van het gebruik van onze website(s) om deze daarmee te kunnen verbeteren; 
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken. 
 • Het inschatten van interesses op basis van uw bezoek aan andere websites. 


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. 

Incidenten met persoonsgegevens 

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij, behoudens zwaarwegende redenen, je daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. 

Wijzigingen 

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website. 

Tot slot 

Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. 

Monica Sperling -
Sourcing Consultant

Tussen het werken door even varen over de Amazone is voor Monica alledaagse koek. Ze woont namelijk in Brazilië! Werken vanuit dit prachtige land boost natuurlijk enorm je creativiteit. Bij Cooble kan Monica deze creativiteit met alle gemak de vrije loop laten om kandidaten op een persoonlijke en originele manier te verleiden om in gesprek te gaan met de klant. Dankzij haar empathisch vermogen weet ze zich altijd te verplaatsen in de kandidaat waardoor ze makkelijker de juiste match vindt. Monica is afgestudeerd in HRM en zit zelf nu helemaal op haar plek waardoor ze weet hoe belangrijk het is om je thuis te voelen in een organisatie. Zélfs als dit vanaf de andere kant van de wereld is! De mogelijkheden zijn oneindig. 

Amber Norbart -
Sourcing Consultant

Het enthousiasme spat er bij Amber vanaf! En dat werkt aanstekelijk. Dankzij haar positieve en energieke karakter kan ze niet alleen heel goed met haar collega’s overweg, maar weet ze met haar woorden ook kandidaten in actie te brengen. Doordat bij haar eerdere ervaring klantcontact altijd centraal stond, weet Amber als geen ander hoe belangrijk goede communicatie is. Ze is erg sociaal aangelegd waardoor deze gewoonte voor haar een tweede natuur is.

Vanuit haar opleiding Bedrijfskunde kan ze ook goed bij klanten anticiperen op de vraag die gaat komen. Tijdens haar opleiding heeft ze geleerd vanuit een brede visie naar organisaties te kijken en kan ze zich zo richten op verbeteringen en vernieuwingen van bedrijfsprocessen.  

 

Katiuscia Azzaro-Hoogerhout -
Sourcing Lead

Haar bijnaam is de pitbull, en zo heet ze niet voor niks! Katiuscia is een echte doorzetter en haalt altijd het onderste uit de kan. Door haar enthousiasme weet ze anderen te overtuigen om een kopje koffie te doen en samen te kijken naar de nieuwe stap in hun carrière. 

Maar blaffende honden bijten niet en zo is Katiuscia juist poeslief als het gaat om het contact met kandidaten. Ze geeft namelijk altijd een advies mee, blijft graag in contact, en is open en transparant. Na zelf verschillende stappen gemaakt te hebben in haar eigen carrière heeft ze nu haar droombaan gevonden, want hoe mooi is het om mensen aan een baan te helpen die daadwerkelijk bij hen past! Haar competitiviteit kan ze niet alleen kwijt in haar werk, maar past ze ook graag toe in haar vrije tijd tijdens een potje voetbal.

Kimberley Rijsbergen -
Sourcing Consultant

Als professioneel kitefoil racer manoeuvreert Kimberley zich door het wilde water. Ze calculeert alle factoren die de zee onrustig maken en gaat zo haar overwinning tegemoet! Ook bij Cooble weet Kimberley hoe ze het best de onrustige wateren van de arbeidsmarkt kan navigeren. Dankzij de diverse instructeursopleidingen die ze heeft gevolgd kijkt ze tijdens het sourcen naar het individu. Jong of oud, dat maakt voor Kimberley niet uit. Ze weet hoe ze mensen kan verbinden aan die ene nieuwe stap die perfect bij ze past. Op deze manier inspireert ze ook anderen om te gaan naar waar de wind hen heen blaast.

Demi Badrisingh -
Sourcing Consultant

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Met dit in haar achterhoofd weet Demi uit elke dag iets positiefs te halen. En dat is aanstekelijk! Hierdoor bouwt ze snel een band op met klant én kandidaat. Het liefst verrast Demi hen met kleine gebaren. Vanuit haar eerdere ervaring als Recruitment Consultant weet ze namelijk al alle fijne kneepjes van het vak. Demi heeft maar één doel: de unicorns vinden. Hiervoor moet je volgens haar risico’s durven nemen, en het avontuurlijke in haar is daar niet bang voor! In haar vrije tijd durft ze ook risico’s te nemen met haar kook- en bakkunsten. Het liefst probeert Demi elke dag een nieuw recept uit en weet ze er net als bij Cooble weer iets moois van te bakken.

Joris Herrings -
Sourcing Consultant

Wanneer Joris gas geeft is hij niet meer te stoppen! Niet alleen bij zijn hobby motorrijden weet hij situaties snel accuraat in te schatten, ook bij Cooble anticipeert hij op de veranderende vraag van de arbeidsmarkt. Joris heeft een master Farmacie gestudeerd waarvoor hij in een kinderoncologie ziekenhuis heeft gewerkt. Hierdoor weet hij hoe belangrijk het is om secuur te werk te gaan. Ook bij Cooble zien wij zijn analytisch vermogen en nauwkeurigheid terug. Zo kan hij snel verbanden leggen tussen de persoonlijke hobby’s van een kandidaat en de inhoud van de vacature. Daarmee weet hij altijd de kandidaat te verrassen. Wanneer Joris niet op de weg te vinden is, is hij in de natuur. Naast de adrenaline van de motor houdt hij van het strand en een mooie hike.

Sabina Muhsen -
Sourcing Consultant

Als sociale vlinder fladdert Sabina graag rond bij Cooble. In het verleden heeft ze al vaak met klanten gewerkt als schoonheidsspecialiste en kapster, maar nu past ze haar sociale vaardigheden toe bij Cooble. Sabina stelt hierdoor met plezier aansprekende berichten op naar kandidaten die niet al te serieus en zakelijk zijn. Zo voelen kandidaten zich al snel op hun gemak. Waar ze ook neerstrijkt, er ontstaat altijd een wervelwind van positiviteit. Ook is ze een tikkeltje perfectionistisch, waardoor je van haar geen half werk zal zien. Sabina’s motto is pluk de dag, je weet namelijk nooit of er morgen nog één is! Ze vinkt dan ook graag alles van haar to do lijst af. En is de werkweek dan een succes? Dan fladdert ze vrolijk rond tijdens een dag of weekendje weg met haar familie.  

Inez Aarntzen -
Sourcing Consultant

Zon, zee, strand en… Cooble! Inez woont op het prachtige Curaçao en weet vanuit dit zonnige oord klant en kandidaat te verrassen met haar juridische kennis. Vanwege haar studie Sociaal Juridische Dienstverlening en eerdere ervaring bij het Ministerie van Justitie weet ze namelijk als geen ander wat het juridische werkveld nodig heeft. Dankzij haar doorzettingsvermogen en zorgvuldige karakter weet ze de onderste steen boven te halen en ziet ze juist dat ene detail wat een ander niet vindt. Hierdoor schrijft Inez leuke persoonlijke benaderingsberichten. Is de dag geslaagd, dan maakt ze er een feestje van op een indoor fiets tijdens haar hobby rocyclen!

Kay Smeets -
Sourcing Consultant

Kay slaat effectballen uit onmogelijke hoeken en weet elke kandidaat zo keer op keer weer te verrassen. Met oog voor de klant duikt hij in de vacature en pluist deze helemaal uit. Zodra hij alle ins en outs van de vacature weet, richt hij zich op het vinden en verleiden van de juiste kandidaten. Momenteel werkt hij aan een master Supply Chain Management aan de Universiteit van Maastricht en weet daardoor precies hoe hij zijn commerciële talenten in kan zetten als Sourcing Consultant. Maar… Kay scoort niet alleen punten tijdens zijn werk bij Cooble, hij is in zijn vrije tijd ook regelmatig op het voetbal- en padelveld te vinden!

Saartje Langstraat -
Sourcing Consultant

Kwast in de hand. Een heleboel creativiteit. Saartje weet keer op keer het perfecte plaatje te schilderen. Maar niet alleen in haar vrije tijd vindt ze dat perfecte plaatje. Saartje weet als geen ander hoe ze de juiste kandidaat vindt en trekt hiervoor graag alles uit de kast. Dankzij haar studie International Media and Communication weet ze altijd een welgekozen communicatiestrategie toe te passen. Als een echte kunstenares stuurt ze de leukste persoonlijke berichten, waarbij ze meer kijkt naar de mens in kwestie in plaats van alleen de baan. Zo brengt Saartje heel wat kleur in het sourcingvak.

Esther Coers -
Office Manager

Van sun salutation tot downward facing dog, Esther weet zich in haar vrije tijd in allerlei bochten te wringen als organisator van yogaweekenden en
-retraites. Ze komt volledig tot rust wanneer alles goed georganiseerd is en voelt zich dan ook helemaal thuis in haar rol als officemanager en marketingsupport bij Cooble. In deze all-round functie voelt Esther zich als een vis in het water; ze houdt zich namelijk graag bezig met heel wat verschillende activiteiten waar ze haar creativiteit op kan loslaten. Ook in haar vrije tijd zal je haar zien in de meest uiteenlopende hobby’s en probeert ze telkens weer wat nieuws uit. Op haar bucketlist van dit jaar staan paardrijden en golf.
Namasté, Esther!

Mike Gommans -
Sourcing Consultant

Geen genade, winnen staat op nummer 1. Dat is niet alleen hoe Mike zijn vrienden en familie volledig inmaakt met (bord)spellen; met deze winnaarsmentaliteit zet hij zich ook in voor het behalen van zijn doelen. Zonder doel kun je namelijk niet scoren. Hiervoor zet hij graag een stapje extra, zowel voor klant als kandidaat. Mike doet wat hij belooft en stelt eerlijkheid en transparante communicatie centraal. Dit leidt vaak tot échte connecties met kandidaten. Is er een match gevonden? Dan kan zijn geluk niet op. Echter weet hij niet alleen bij Cooble te scoren. Na een succesvolle werkdag is Mike ook vaak op het voetbalveld te vinden.

Luuk Hennes -
Sourcing Consultant

Doelgericht gaat hij te werk. Naast dat Luuk in zijn vrije tijd veel voetbalt, weet hij ook te scoren in zijn werk als Sourcing Consultant. Zijn sociale kwaliteiten gooit hij hiervoor graag in de strijd. Hierdoor weet Luuk alles op een leuke manier te brengen, zonder onnodig veel woorden te gebruiken. Maar… De wedstrijd is voor hem pas gewonnen als alle partijen tevreden zijn. En is dat gelukt? Dan viert Luuk dit graag met een biertje met zijn vrienden. Naast Cooble is hij ook nog bezig met een totaal andere tak van sport, namelijk een hbo-studie commercieel management.

Kimberley Kuitenbrouwer -
Sourcing Consultant

Onderzoeken, analyseren, en organiseren. Zo creëert Kimberley orde vanuit de chaos met haar achtergrond in Data Analysis en Business Development. Van crypto currencies tot online ondernemen, Kimberley weet als geen ander hoe de digitale wereld draait. Haar georganiseerde en analytische karakter past ze ook graag toe binnen Cooble. Opvolging is namelijk key volgens Kimberley. Zo verrast ze klant én kandidaat.

Nynke Atsma -
Sourcing Consultant

Het geheime recept van Nynke? Balans! Als sourcing consultant bij Cooble en studente Voeding en Diëtetiek brengt Nynke graag balans in het leven van anderen met het helpen vinden van een passende nieuwe baan en gezonde levensstijl. Door haar nieuwsgierige karakter wil ze alles ontdekken over een vacature en kandidaat zodat ze over de juiste kennis beschikt voor het maken van een match. Zodra ze een leuk profiel heeft gevonden laat ze haar creativiteit de vrije loop in haar persoonlijke berichten. Aan het einde van de dag brengt Nynke ook balans in haar eigen leven door te sporten en te koken. Zo gaat ze in haar vrije tijd het liefst op zoek naar nieuwe recepten voor de lekkerste gerechten.

Wanda Pires -
Sourcing Lead

We gaan op avontuur! Met ervaring in de toeristische sector neemt Wanda je mee naar het land van alle mogelijkheden. Een overstap maken naar een nieuwe baan doe je natuurlijk niet zomaar. Gelukkig is die stap met Wanda aan je zijde als reisgids een ontspannen zaak! Voor haar maakt persoonlijkheid het verschil en doet ze er met haar sympathieke en ontspannen persoonlijkheid alles aan om iemand zich gehoord en gezien te laten voelen. Is de ideale bestemming voor de kandidaat gevonden? Dan komt ze zelf het liefst volledig tot rust door tijd door te brengen met haar gezin en te longboarden door het kralingsebos!

Sanja van Mensvoort -
Sourcing Consultant

Sanja laat zich niet verrassen en staat altijd klaar met het racket in beide handen. Niet alleen wanneer ze tennist, ook bij Cooble heeft ze een sterke backhand door haar uitgebreide kennis over klant, vacature en kandidaat. Haar geduldige karakter draagt eraan bij dat ze de tijd neemt; Sanja leest met plezier de profielen door en besteedt veel aandacht aan haar contact met de kandidaat. De wedstrijd is voor Sanja gewonnen wanneer niet alleen de klant tevreden is met de match, maar ook de kandidaten het contact positief hebben ervaren. Werkgeluk staat voor haar centraal. Vanwege Sanja’s achtergrond in HR gelooft ze dat iedereen een perfecte baan verdient, en daar draagt zij graag aan bij.

Christina Lazaros -
Sourcing Consultant

Christina leest als rechtenstudent niet alleen de wetboeken van kaft tot kaft, maar ook profielen van kandidaten neemt ze grondig door. Haar favoriete onderdeel? Persoonlijke recensies van bekenden! Zo krijgt ze een beter idee van wie de persoon is achter het profiel. Na zich geheel ingelezen te hebben in kandidaat, vacature, en bedrijf benadert ze alleen kandidaten die de juiste match zouden kunnen zijn. Christina geeft graag de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit.
Naast Cooble werkt Christina ook in naam van een bewindvoerder. Hierdoor heeft ze geleerd dat mensen altijd een kans verdienen. Christina ziet wekelijks veel mensen die een tegenslag in hun leven hebben ervaren waardoor ze niet hun droombaan hebben kunnen waarmaken. Haar missie bij Cooble is dan ook om iedereen die droombaan alsnog voor te leggen!

Lindy Heesakkers -
Sourcing Consultant

Op alfabetische volgorde of op kleur, Lindy is een heus organisatietalent. Hierdoor weet ze als geen ander wat de volgende stappen zijn in haar proces, waarmee ze iedereen gerust weet te stellen. Lindy is continu op zoek naar de beste manier of tool om haar resultaten te verbeteren. Heeft ze weer iets nieuws ontdekt? Dan deelt zij dit met liefde met haar collega’s. Dankzij haar ervaring als teamleider van een beautysalon weet ze perfect hoe ze anderen op een positieve manier kan benaderen en gerust kan stellen. Lindy weet anderen te motiveren en mee te krijgen voor de uitvoering van de plannen, en dat doet ze met flair. Je kunt haar dan ook zeker wakker maken voor een escaperoom!

Eva Verbeemen -
Sourcing Consultant

Als fashionista gaat Eva op zoek naar kandidaten zoals ze in een webshop op zoek gaat naar het perfecte jurkje voor dat ene feestje. Mode is namelijk haar passie. Om de juiste match te vinden wil ze graag het naadje van de kous weten. Hierdoor is Eva benieuwd naar hobby’s en persoonlijke interesses om iemand optimaal te kunnen leren kennen.
Cooble is voor Eva uniek vanwege de open en toegankelijke sfeer waarbij er veel ruimte is om te ondernemen en zelfstandig te leren werken. Vanwege haar achtergrond in Bouwkunde en opleiding tot Management Assistent heeft ze in veel gevallen al brede kennis die ze goed toe weet te passen tijdens het sourcen. Hier wordt ze enthousiast van, wat zich spiegelt in haar berichten. Is de match uiteindelijk gevonden? Dan kan het feest beginnen!

Amber Wildeman -
Sourcing Consultant

Van thinking outside of the box tot vormgeef opdrachten in haar vrije tijd, Amber tekent het liefst een beetje buiten de lijntjes. Ze weet als de beste hoe ze creatieve oplossingen ten uitvoer moet brengen, Amber heeft namelijk op de kunstacademie gezeten! Toch zat ze in het kunstatelier niet op haar plek en weet ze uit eigen ervaring hoe belangrijk het is voor je eigen geluk om op de goede plek te zitten. En dus koos Amber ervoor om anderen te helpen met het vinden van hun perfecte werkplek. Is die juiste werkplek gevonden? Dan ontdekt ze graag nieuwe plekjes waar ze heerlijk kan eten of wandelen.

Ryan Sheikrojan -
Sourcing Consultant

Door zijn passie voor reizen is Ryan vaak te vinden in het buitenland. Zoals hij graag navigeert door andere gebieden en culturen, zo navigeert hij zich ook door de digitale wereld, op zoek naar de juiste kandidaat. Ryan heeft alle ervaring in het scouten en benaderen van mensen als organisator van Misters of the Netherlands en weet door zijn achtergrond in toerisme hoe hij kandidaten en klanten het beste aan kan spreken. Dit doet hij het liefst met humor zodat de ander zich direct op zijn of haar gemak voelt. Daarnaast heeft Ryan een achtergrond in handel en administratie waardoor hij alles schriftelijk op orde heeft. Zo weet hij alle disciplines samen te brengen binnen zijn werk bij Cooble.

Caro Boonen -
Sourcing Consultant

Doelgericht gaat Caro te werk, op zoek naar de juiste kandidaat. Als toerist op iemands profiel kijkt ze goed rond en leert ze alles over de gemaakte carrièrestappen. Deze ambitieuze jurist in spe neemt haar werk serieus en neemt graag de tijd voor waar ze mee bezig is. Zo kan ze al snel met iemand meepraten over hun eigen ambities. En krijgt ze dan een leuke reactie op haar bericht? Dan springt Caro een gat in de lucht. Daar krijgt ze energie van. Om een geslaagde werkdag te vieren drinkt ze aan het einde van de dag graag een wijntje met haar vriend bij een heerlijk home-made Italiaans of Aziatisch diner.

Indy Kames -
Sourcing Consultant

Waarom? Daarom! Indy houdt zich niet alleen bezig met de hoe en wat van een nieuwe opdracht, maar houdt zich ook bezig met waarom deze opdracht er nu is. Ze verdiept zich dan ook graag in het bedrijf en de bedrijfsvoering om volledig op de hoogte te zijn van de situatie. De opdracht is voor Indy namelijk alleen geslaagd wanneer ze zeker weet dat de beste kandidaat is gevonden en de klant helemaal tevreden is. En contact met de kandidaten? Dat neemt ze serieus, waarbij persoonlijk en goed contact centraal staan voor een fijne communicatie. Indy kan niet alleen met Nederlandse klanten en kandidaten overweg, dankzij haar opleiding European Studies weet ze ook als geen ander hoe ze overweg kan met internationale klanten en kandidaten.

Eva de Vries -
Sourcing Consultant

Licht uit. Zelfspot aan. Dat is hoe Eva in het leven staat, ze is namelijk altijd haarzelf met een beetje zelfspot. Daardoor voelen mensen zich al vaak snel op hun gemak bij haar in de buurt. Daarnaast voelt ze goed aan wanneer het tijd is om gedisciplineerd te werk te gaan en is ze ook prestatiegericht. Een werkdag is voor Eva dan ook geslaagd wanneer ze heeft bereikt wat ze wilde en weet dat ze alles eraan heeft gedaan om haar doel te bereiken. Door haar wedstrijdmentaliteit is ze klaar voor elke uitdaging! Dat past goed bij Cooble.

Ook in haar vrije tijd staat ze klaar voor een uitdaging. Elk jaar fokt ze namelijk veulens uit een van de betere merrielijnen van Nederland om ze vervolgens te verkopen. Ze brengt dan ook veel tijd door met haar paarden en haar zoontje.

Precious Griffith -
Sourcing Consultant

Oog voor detail heeft ze zeker! Precious was voordat ze begon met haar werk bij Cooble namelijk Moleculair Biologisch Ingenieur. Haar wereld werd haar toch iets te klein in het laboratorium waardoor ze de stap heeft gemaakt naar Sourcing Consultant. En dat doet ze goed. Precious let er niet alleen op of iemand aan alle eisen voldoet voor een functie, maar ook of iemand een cultural fit is. Past een nieuwe medewerker ook écht in de cultuur van een organisatie? Talent kan volgens haar namelijk alleen floreren als het op de juiste plek zit. Zo verheft ze sourcing naar een nieuw niveau.

Precious is zelf ook een organisatietalent. Hierdoor organiseert ze met veel plezier game- en filmavonden of heerlijke diners voor haar naasten. Daarnaast reist ze ook graag de wereld rond en werkt ze op dit moment zelfs vanuit Thailand! Dat is nog eens digital nomading.

Hey!

Welkom bij Cooble!

Kyra Horn -
Sourcing Consultant

Met vol gas gaat Kyra aan de slag en heeft ze binnen de kortste keren de pipeline gevuld. Door haar jonge moederschap weet ze namelijk als geen ander hoe je efficiënt kan multitasken en prioriteiten moet stellen. Hierdoor kan ze vaak al snel beginnen met haar favoriete onderdeel, de persoonlijke benadering. Met haar empathisch vermogen en nuchterheid weet ze de kandidaten te verrassen. Ze biedt namelijk graag een luisterend oor en denkt mee over de toekomst. Hierbij vertelt ze eerlijk en duidelijk hoe de situatie in elkaar steekt om zo de beste match te kunnen vinden tussen bedrijf en kandidaat.

En heeft ze dan een succesvolle sourcingdag gehad? Dan zingt zij haar hoogste lied. Letterlijk, want Kyra kan goed zingen. Zo heeft ze in het verleden opgetreden als zangeres en zelfs een aantal prijzen gewonnen.